sunnuntai 26. heinäkuuta 2015

Kahvia juristille

Virkatoimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Käytännössä se edellyttää, että viranomainen mitoittaa toimintansa alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava vaikutus. Virkatoiminnan on siis oltava mahdollisimman perusoikeusmyönteistä. Tätä kutsutaan suhteellisuusperiaatteeksi.

Monet tietänevät kädenväännön kun Yhdysvaltain korkein oikeus on puinut rikollisten teloitusten inhimillisyyttä. Tämä on ikään kuin suhteellisuusperiaatteeseen liittyvää pohdintaa. Tässä kirjoituksessani avaan mm. suhteellisuusperiaatetta Suomen lainsäädännössä.

YLE Uutisten oikeustoimittaja Ari Mölsä toteaa osuvasti kirjoituksessaan 29.4.2015, että jotain on pahasti pielessä kun kansalainen tarvitsee lakimiehen apua sosiaali – ja terveyspalveluita hakiessaan. Hätää kärsivä on joskus saanut yhteiskunnalta apua ilman dramatiikkaa.

Voidaanko Suomea enää kutsua hyvinvointivaltioksi? Mielestäni ei. Asiakkaiden pompottelu on viranomaisille tuttua. Ihmisiä juoksutetaan ”verkostopalavereissa ja moniammatillisissa tiimeissä” ilman, että he saavat apua ajoissa. Tästä esimerkkinä lastensuojelu. Viranomaisten kannattanee alkaa keittää pullakahveja juristeille ja ns. ammattivalittajille ”verkostopalaverissaan”. Sillä heitä tullaan tarvitsemaan.

Sosiaaliasiamies Lilli Autti on tuonut julkiseen keskusteluun perusturvarikos-käsitteen. Sillä haluttiin nostaa esiin kysymys siitä, onko esimerkiksi tietoinen sosiaali – ja terveyspalveluiden alibudjetointi perusturvarikos. Sosiaaliasiamiehet ovatkin nostaneet esiin huolensa julkisen sektorin lainvastaisista säästöistä. Osa kunnista ohjeistaa työntekijöitään laittomaan toimintaan saavuttaakseen tehokkuutta. Alan opiskelijat ovat harmissaan kun eivät saa tehdä lain mukaista työtä.

Tässä esimerkkejä:

- Peruspalveluista on leikattu. Se ajaa kunnan tekemään huostaanoton. Ei kuulemma ole tarjolla muita keinoja auttaa lasta tai perhettä. Budjetti ei kuitenkaan ole oikeusnormi. THL:n mukaan: ”Suhteellisuusperiaate on sosiaalihuollossa nimeltään pienimmän tehokkaan tai lievimmän riittävän puuttumisen periaate.”

- Poliisin tekemät kotietsinnät. Kotietsintä voi olla tehtyyn rikokseen nähden suhteeton.

- Mielenterveyspotilaiden kohdalla: Olosuhteiden, joissa (esim. eristystilat) potilaita hoidetaan, tulee olla inhimilliset. Suhteellisuusperiaatteen mukaan toimenpiteen haittoja on punnittava oletettavissa olevaan hyötyyn nähden eikä toimenpidettä saa käyttää rangaistuksena.

- Kehitysvammaisten hoidossa eduskunnan oikeusasiamies on korostanut, että turvaliivin käyttö asiakkaan aggressiivisuuden hallitsemiseksi on sallittua vain silloin, kun se on välttämätöntä ja lievempiä keinoja ei ole käytettävissä (suhteellisuusperiaate).

Enää ei siis riitä se, että osaa lukea lakia. Täytyy myös ottaa se huomioon, että vaatimalla lain noudattamista voi saada viranomaisen vihat niskaansa.

Viranomaisiin ei voi enää luottaa. Lue lisää: Viranomaiset eivät enää nauti kansalaisten luottamusta

Valviran selvityksen 10.11.2014 (s. 17) mukaan: Kanteluissa on ilmennyt, etteivät kunnan viranhaltijat ole aina toimeenpanneet hallinto-oikeuden päätöksiä viivytyksettä, vaan asiakkaat ovat joutuneet odottamaan niiden täytäntöönpanoa useita kuukausia.
Hallintolain mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä, mikä merkitsee myös sitä, että päätökseen täytäntöönpanoon on ryhdyttävä viivyttelemättä. Viranomaisen on noudatettava hallintotuomioistuimen päätöstä, jos hallintotuomioistuin on lainvoimaisella päätöksellä arvioinut viranomaisen päätöksen lainvastaiseksi. Oikeus saada asia ajoissa käsitellyksi ja hyvän hallinnon takeet turvataan myös perustuslaissa.
Oikeusnormien ja ihmisoikeusbyrokratian arvostelu on pääsääntöisesti oikeistopopulismia ja keskiluokkaisten viranomaisten taantumuksellista ihmisoikeusajattelua. Se on kuulemma turhaa valittamista vaatia, että julkinen vallankäyttö noudattaa lakia ja ihmisoikeuksia. Palataan saman tien keskiajalle.

Laitan vielä lopuksi kuvakaappauksen THL:n raportista Vaarantunut suojeluvalta. Ei riitä, että viranomaisella on hyvä aikomus noudattaa lakia. Viranomaisella täytyy olla myös keinot noudattaa lakia. Asiakkaan ei tarvitse kuunnella selityksiä resurssipulasta. Asiakkaan pitää voida luottaa siihen, että viranomainen noudattaa lakia. Se on toimivan yhteiskunnan edellytys.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti